Preventie: veiligheid, hygiëne en welzijn in de school

De preventieadviseur is de persoon in de school die over de nodige bekwaamheid en onafhankelijkheid beschikt en het nodige gezag heeft om veiligheidsmaatregelen te treffen en te doen naleven.

De preventieadviseur screent zijn/haar school op zeven domeinen:

   - arbeidsveiligheid

   - bescherming van de gezondheid

   - psychosociale belasting

   - ergonomie

   - arbeidshygiëne

   - verfraaiing van de arbeidsplaats

   - leefmilieu

Hij/zij overlegt met de arbeidsinspecteur en geeft advies aan de schooldirectie.

 

Onze school wil een actief welzijnsbeleid voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

 

Om gestalte te geven aan dit beleid:

- werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit.  Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité, de vakbondsafvaardiging of het personeel.  In het globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.

- wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt

- streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden het welzijnsbeleid kennen en toepassen.  De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies via het schoolwerkplan, personeelsvergaderingen, het uithangbord, elektronische post, ... .  Ook stelt de directie aanvullende regels op voor extra schoolse activiteiten.

- waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klasbezoeken, op oudercontacten

- worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten

- worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in onze school, regelmatig gewezen op bestaande risico's.  Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.

- nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen.  Desgevallend dragen zij zorg voor een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig onderzoek en oplossingen.

- streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven

- zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur zijn/haar opdrachten en taken degelijk kan uitvoeren.  Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst.

- bevorden het schoolbestuur en de directie de samenwerking met externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht

- werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid

 

Milieuvriendelijke school

Afval wordt in de mate van het mogelijke beperkt. 

Wij sorteren ons afval:

   - een groene bak voor organisch afval (GFT)

   - een blauwe zak voor brikken, blikken en plastieken flesjes

   - een grijze vuilnisbak voor restafval

   - een papierbak voor papier (in de klas)

   - een ton voor lege batterijen

   - een verzamelbox voor lege inkttoners van printers

Wij vragen dan ook om de tussendoortjes (zonder verpakking) in een doosje (met naam) mee te geven.

 

Evacuatieoefeningen

Twee à drie maal worden in de school evacuatieoefeningen gehouden om het schoolgebouw op een systematische en snelle wijze te leren ontruimen. 

Alles verloopt via een vast draaiboek en evacuatieplan, bezorgd aan alle leerkrachten.

De eerste keer gebeurt deze oefening aangekondigd.  De volgende keren gebeurt dit niet aangekondigd.

U hoeft dus niet steeds te denken dat er brand is geweest in de school. Hopelijk gebeurt het ook nooit.

 

Verkeersveiligheid

We verwachten van de ouders dat zij het verkeersreglement toepassen, zeker bij de ingang van de school.

Stilstaan en parkeren op het zebrapad is verboden.

Respecteer het eenrichtingsverkeer in de Hersteltsebaan.

Laat kinderen uitstappen langs voetpadkant.

Ook kinderen dragen steeds een autogordel.

 

We verwachten van de leerlingen dat ze de verkeersregels en verkeerstekens respecteren.

Gebruik het voetpad en het zebrapad.

Fietsers gebruiken, in overleg met de ouders, de veiligste fietsroute en dragen liefst een fietshelm en fluohesje ter bescherming.

 

Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.

Dit moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  Je kan hier het document 'attest medicijnen' downloaden.

 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.

Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. 

Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

 

Schoolverzekering

Onze school is verzekerd bij:

Interdiocesaan Centrum

Afdeling verzekeringen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

 

De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke letsels van uw kind, hetzij bij een ongeval op school, hetzij op de (veiligste) weg van huis naar school of terug, andere extra-murosactiviteiten zoals leeruitstappen, schoolfeest, ... . 

Ze dekt dus niet de stoffelijke schade (bril, fiets, kledij, ...).  Alleen als het valt onder aansprakelijkheid van een leerkracht kan in bepaalde gevallen de verzekering tussenkomen.  Deze laatste risico's worden best gedekt door een familiale verzekering, een verzekeringspolis waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders wordt gedekt.

De schoolverzekering komt niet tussenbeide voor de schade die een leerling toebrengt aan een derde persoon.

 

Wat krijgt u terugbetaald?

Het verschil tussen de reële medische kosten en hetgeen u terugbetaald krijgt van het ziekenfonds. 

 

Stappenplan bij ongeval of ziekte

   - administratief medewerker of leerkracht verwittigt telefonisch de ouders

   - ouders halen, indien mogelijk, het kind op

   - bij ernstige verwondingen, in overleg met de ouders, op doktersbezoek

   - bij een ongeval: verzekeringsdocumenten afhalen op het secretariaat en meenemen bij een doktersbezoek

                             afronding van het dossier gebeurt via de directie of administratief medewerker

 

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.

In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen van 6.30u tot 18.30u.

Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u en 18.30u.

Bij overtreding van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Het is van het allergrootste belang dat de ouders zorgen voor een verzekeringspolis die hun burgerlijke aansprakelijkheid als ouder dekt.

 

 

Kalender

Augustus 2019
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Evenementen

Geen evenementen